Greenlan Україна

Послуги доступ до мережі інтернет та обслуговування корпоративних мереж

Договір-оферта
на надання послуг з доступу до мережі Internet

ФОП Мельник В. А., іменований надалі "Провайдер" публікує на адресу фізичних осіб (за винятком суб'єктів підприємницької діяльності та самозайнятих осіб) дану оферту-пропозицію укласти договір (далі за текстом - Договір) на надання послуг з доступу до мережі Internet на наведених нижче умовах. При цьому фізична особа, яка приймає умови цього Договору, називається надалі Абонент.


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Провайдер надає Абоненту Послуги з доступу до мережі Internet, а Абонент приймає та оплачує їх відповідно до умов цього Договору та чинного прейскуранта цін.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРУ
2.1. Для укладання Договору Абонент надає Провайдеру дані, необхідні для уточнення наявності технічної можливості надання Послуг та реєстрації Особового Кабінету. Дані надаються у заявці на підключення. Передача даних здійснюється одним із наступних способів:
• надсиланням заявки електронною поштою на адресу help@greenlan.in.ua;
• у телефонному режимі представнику Провайдера.
• у Viber чаті представнику Провайдера.
2.2. Провайдер на підставі отриманої Заявки здійснює реєстрацію Абонента, надає йому дані, необхідні для входу в Особистий кабінет (Логін та Пароль), а також інструкції щодо використання послуг.
2.3. Абонент виконує авансовий платіж на розрахунковий рахунок Провайдера, за допомогою призначених для цього засобів Особистого кабінету, використовуючи на вході видані при підключенні Логін та Пароль, надані Абоненту відповідно до пункту 2.2.
2.4. Свідченням повного та беззастережного акцепту (прийняття) умов цього Договору є авансова оплата, здійснена Абонентом згідно з пунктом 2.3.

3. ВАРТІСТЬ РОБОТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Вартість робіт та Послуг, що надаються Провайдером, обчислюється відповідно до Прейскуранту (http://greenlan.in.ua/#pricing), пропорційно використаному обсягу за кожною Послугою.
3.2. Облік наданих послуг та контроль за своєчасністю платежів здійснюється Провайдером. Абоненту надається доступ через Internet до свого Особистого Кабінету, який відображає баланс платежів Абонента, обсяг наданих Провайдером Послуг та їх вартість.
3.3. Абонент здійснює початкову оплату відповідно до пункту 2.3, а надалі - у міру вичерпання коштів на Особовому Кабінету Абонента за допомогою авансових платежів.
3.4. При здійсненні платежу за Договором Абонент повинен користуватись Особистим Кабінетом. Розмір платежу, який здійснюється Абонентом відповідно до Договору, повинен бути не меншим за встановлений мінімум у тридцять гривень.
3.5. Доступ до Послуг, які надає Провайдер згідно Договору, Абонент отримує за умови позитивного балансу.
3.6. Провайдер має право призупинити надання всіх Послуг за цим Договором без попереднього попередження за відсутності коштів на Особовому Кабінету Абонента.
3.7. Надання Послуг може бути відновлено у разі, якщо Абонент поповнив свій баланс у розмірі не менше ніж тридцять гривень.
3.8. Якщо поповнення свого балансу Абонентом не проводилося більше 3-х місяців з моменту припинення надання Послуг, Абонент, крім внесення суми згідно з п.3.7, повинен здійснити платіж за повторне підключення до мережі Провайдера.
3.9. Протягом усього терміну дії Договору телекомунікаційні послуги, надані Провайдером, вважаються наданими належним чином за відсутності письмових претензій з боку Абонента протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту закінчення дії оплаченого пакету послуг.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Провайдер зобов'язується надавати Абоненту Послуги відповідно до умов Договору.
4.2. Провайдер зобов'язується надавати консультації Абоненту щодо споживання Послуг.
4.3. Провайдер має право проводити планові профілактичні роботи та роботи з усунення несправностей у Мережі Провайдера. При наданні Послуг з Договору, проведенні планових профілактичних робіт та робіт з усунення несправностей у Мережі Провайдера, Провайдер має право виконувати зазначені дії як самостійно, так і із залученням сторонніх організацій.
4.4. Провайдер має право в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору та його Додатків, у тому числі змінювати чинні тарифи, вводити нові Додатки до Договору, публікуючи нові редакції на сайті greenlan.in.ua не менш ніж за 10 (десять) календарних днів до набуття чинності силу.
4.5. Провайдер має право призупинити надання Послуг у разі, якщо стан Особового Кабінету Абонента має негативний баланс.
4.6. У разі навмисних або ненавмисних дій з боку Абонента, які порушують нормальну роботу систем Провайдера або користувачів мережі (в т.ч. масованої реклами, розсилки листів, що містять віруси, сканування портів або DOS-атак), а також інших дій, що становлять загрозу працездатності систем Провайдера, Провайдер має право припинити надання Послуг Абоненту до з'ясування обставин та усунення причин.
4.7. Провайдер має право надсилати на адресу Абонента SMS повідомлення або повідомлення з використанням електронної пошти, пов'язані з наданням Послуг за Договором, а також SMS повідомлення інформаційного характеру щодо проведення Провайдером різних акцій або заходів.
4.8. Провайдер має право розірвати Договір з Абонентом в односторонньому порядку, повідомивши Абонента не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання.
4.9. Абонент зобов'язується виконувати вимоги цього Договору та Додатків до нього.
4.10. Абонент зобов'язується надавати спеціалістам Провайдера доступ до/підконтрольного Абоненту приміщення/споруди/територію, в/на яких розміщено обладнання Абонента або Провайдера, для проведення робіт з підключення до Послуг, а також у разі проведення планових або ремонтних робіт.
4.11. Абонент зобов'язується регулярно (не рідше 1 разу на 5 днів) перевіряти наявність повідомлень Провайдера на сайті greenlan.in.ua.
4.12. Абонент зобов'язується негайно повідомляти Провайдера про всі випадки перерв зв'язку в Послугах, що надаються Абоненту.
4.13. Абонент має право змінити тарифний план на один із тарифних планів, наведених на сайті greenlan.in.ua у розділі «Тарифи». Ця Послуга надається не більше 1 разу протягом календарного місяця. Дія нового тарифного плану набирає чинності з першого числа наступного місяця. Для зміни тарифного плану Абонент повинен подати заявку на технічну підтримку Провайдера.
4.14. Абонент має право подати заявку на призупинення надання Послуг Провайдера на період не менше 10 календарних днів та на строк не більше трьох місяців, сплативши при цьому вартість послуги згідно з чинним на момент зупинення прейскурантом.
4.15. Абонент має право відмовитися від направлення на свою адресу SMS повідомлень, пов'язаних з наданням Послуг Провайдером за цим Договором, а також SMS повідомлень інформаційного характеру, що стосуються проведення Провайдером різних акцій та заходів шляхом подання письмової заяви Провайдеру.
4.16. Абонент має право на розірвання Договору в односторонньому порядку, попередивши Провайдера шляхом подання письмової заяви не менш як за 10 (десять) календарних днів. У разі розірвання Договору з ініціативи Абонента внесений авансовий платіж не повертається.
4.17. Претензії з боку Абонента приймаються протягом 5 (п'яти) календарних днів із моменту виникнення спірної ситуації. Після закінчення зазначеного терміну претензії не ухвалюються. У разі неможливості вирішення спірного питання сторонами шляхом переговорів це питання вирішується в установленому законодавством України порядку.
4.18. Провайдер зобов'язується надати Абоненту додаткові послуги у разі їх замовлення. Сторони домовилися, що обов'язок щодо надання додаткових послуг замість Підприємства може бути виконаний третьою особою, яка має право надавати такі послуги відповідно до законодавства України. У такому разі Підприємство несе відповідальність перед абонентом за своєчасність та якість додаткових послуг, що надаються третьою особою.
4.19. У разі подання Абонентом заявки провайдеру про пошкодження телекомунікаційної мережі в межах адреси надання послуг ушкодження усувається Провайдером протягом п'яти діб, за рахунок Абонента.
4.20. Провайдер має право не підключати до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання абонента у разі відсутності документів щодо підтвердження його відповідності вимогам, нормативним документам у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Провайдер не несе відповідальності за достовірність будь-якої інформації в мережі, працездатність комп'ютера або роутера Абонента, правильність настроювання Абонентом програмного забезпечення, за протизаконні дії Абонента та за дії, вчинені щодо Абонента.
5.2. Провайдер не несе відповідальності у разі передачі Абонентом третім особам явно чи неявно програмного забезпечення та паролів та не приймає претензій за збитки, завдані у зв'язку з цим.
5.3. Провайдер не несе відповідальності за шкоду будь-якого роду (як пряму, так і непряму), понесену Абонентом або третьою стороною внаслідок використання/невикористання Абонентом Послуг або робіт Провайдера.
5.4. Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом за затримки або перебої в роботі, які виникають через причини, що знаходяться поза сферою контролю Провайдера.
5.5. Після прийняття умов Договору весь ризик використання/невикористання Послуг лежить лише на Абоненті.
5.5.1. Абонент зобов'язується не допускати використання кінцевого обладнання для здійснення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку
5.6. Абонент повинен самостійно контролювати стан свого Особового Рахунку. У разі виникнення питань щодо обсягів наданих Послуг або за підозри на несанкціонований доступ, Абонент протягом 24 годин повинен повідомити про це Провайдеру.
5.7. Якщо перерва у наданні Послуг доступу до мережі Інтернет з причин, що перебувають у сфері контролю Провайдера, склала понад три доби, та Абонентом після не більше 5 робочих днів з моменту відновлення зв'язку була направлена ​​на технічну підтримку Провайдера заявка про перерахунок вартості Послуг за вказаний період , Провайдер повинен здійснити перерахунок.
5.8. Провайдер не несе відповідальності за збій програмного забезпечення та обладнання Абонента, якщо останні не перебувають під прямим керуванням Провайдера.
5.9. Провайдер не несе відповідальності за псування обладнання Абонента через дії обставин непереборної сили (наприклад, дії третіх осіб, погодні умови, але не обмежуючись ними).
5.10. Провайдер не забороняє доступ до будь-яких ресурсів Інтернет, мереж, серверів, сховищ даних, однак Абонентом визнається, що інші оператори Інтернет час від часу можуть фільтрувати інформаційні потоки або забороняти доступ до тих чи інших ресурсів Інтернет, і Абонент погоджується, що провайдер НЕ буде відповідальним за подібні дії третіх осіб.

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ
6.1. Якщо Абонент у письмовій формі не повідомив Провайдера про свою незгоду зі змінами умов Договору в 10-денний термін з дати опублікування Провайдером змін до Договору, то вважається, що Абонент прийняв нові умови Договору.
6.2. Якщо Абонент повідомив Провайдера про свою незгоду з новими умовами Договору в 10-денний термін з дати опублікування Провайдером змін до Договору, Договір розривається.
6.3. Абонент погоджується з тим, що технологічні параметри та ресурси, які надає Провайдер Абоненту з метою надання Послуг за цим Договором, не переходять у власність Абонента і не призводять до передачі прав на такі параметри або ресурси Абоненту. У разі розірвання Договору або відмови Абонентом від Послуг за Договором, технологічні параметри та ресурси, передані Провайдером у тимчасове користування Абоненту, повертаються Провайдеру. Провайдер також має право під час дії Договору на свій розсуд змінити або відкликати технологічні параметри чи ресурси.
6.4. Абонент зобов'язується не надавати Послуги з доступу до Інтернету третім особам та не встановлювати обладнання та/або програмне забезпечення, що дозволяє підключати додаткових абонентів або надавати Послуги з передачі даних.

7. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
7.1. Абонент має право на одностороннє розірвання Договору за відсутності його заборгованості перед Провайдером.
7.2. Дія Договору може бути припинена з ініціативи Провайдера, викладеної у письмовій формі, на підставі неналежного виконання Абонентом умов Договору. У цьому випадку Абоненту повертається невикористаний на момент розірвання Договору залишок коштів.
7.3. Провайдер має право припинити/зупинити надання послуг Абоненту при порушенні Абонентом умов Договору, а також порядку розрахунків.
7.4. Дія Договору може бути припинена з ініціативи Провайдера, викладеної у письмовій формі та переданої Абоненту у розумно можливий термін, у зв'язку з будь-якими причинами, що не входять до поняття форс-мажорних обставин, за відсутності прямої вини Абонента у невиконанні умов договору. У цьому випадку Абоненту повертається невикористаний на момент розірвання Договору залишок коштів.

8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
8.1. Усі побажання Абонента за Послугами, що надаються, приймаються до розгляду Провайдером, якщо вони оформлені письмово та передані в абонентський відділ Провайдера або надіслані за допомогою e-mail з електронної адреси, зазначеної Абонентом у заявці на підключення або внесені техніком у момент підключення та реєстрації.
8.2. Абонент не має права передавати повністю або частково свої права та обов'язки за цим Договором третім особам без отримання у Провайдера попередньої письмової згоди на це.
8.3. Провайдер є платником єдиного податку.
8.4. Провайдер внесено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій на підставі рішення № 816 від 17.12.2013 Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації в Україні.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.
9.1 Початок дії Договору – дата акцепту (прийняття) Договору відповідно до п. 2.4.
9.2. Термін дії договору – 1 рік з моменту акцепту (прийняття) відповідно до пункту 2.4.
9.3. За умови наявності коштів на Особовому Рахунку Абонента в день закінчення терміну дії Договору, якщо жодна із Сторін не виявила бажання розірвати цей Договір не менше ніж за 15 днів до терміну його закінчення, Договір автоматично пролонгується на наступний календарний рік.
9.4. Пролонгація Договору у порядку, викладеному у п.9.3, відбувається щороку.

10. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
10.1. З метою виконання вимог Закону України „Про захист персональних даних”. Абонент дає свою згоду на обробку Провайдером його персональних даних,
10.2. Надаючи свої персональні дані та контактну інформацію в Заявці, Абонент несе відповідальність за їх достовірність та зобов'язується протягом терміну дії Договору негайно повідомляти Провайдера про будь-які зміни в них.
10.3. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснене шляхом надсилання Абонентом відповідного розпорядження у простій письмовій формі за адресою Провайдера або на його електронну пошту із зареєстрованої за абонентом поштової скриньки. При цьому Абонент погоджується з тим, що ця дія, яка є ініціативою Абонента, може спричинити відмову з боку Провайдера у наданні Послуг через неможливість їх виконання без зазначених даних.

11. ФОРС-МАЖОР
11.1. У разі виникнення форс-мажорних обставин (тобто обставин непереборної сили, діяльності третіх осіб, природних явищ, наприклад ураган, буря, накопичення снігу, просідання та зсув, ожеледиця, землетрус, пожежа, спалахи блискавки, гроза, але не обмежуючись ними), виключають перешкоджають виконанню Договору, Сторони не матимуть взаємних претензій, і кожна із Сторін приймає на свій ризик наслідки цих обставин.